คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2  โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ศึกษาคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาขั้นตอนการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างงาน หรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
    ฝึกปฏิบัติการเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สร้างงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบโดยนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
เพื่อให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานและรักการทำงาน
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 
4. สามารถเลือกลักษณะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
5. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบพร้อมจัดทำเอกสารการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และสามารถประเมินผลโครงงาน
7. รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
8. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีความภาคภูมิใจในชิ้นงานและรักการทำงาน
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

        The Virtual Programming Lab for Moodle in The Development of E-learning Using Transactional Strategies Instruction with the Automatic  Applications Grader System on C Language Programming for 9th Grade Students at Takphitthayakhom School.The Operations Research by Mr.Watchara Wongdee, Master's Degree in Science Education (Computer), Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand. (Supported for this website on the comsci.info domain.)